1. Tổ trưởng: Nguyễn Hồng Thủy

2. Các thành viên:

- Huỳnh Ngọc Quang

- Sang Kim Phượng

- Chau Danh

- Phol Wuth Tha

- Đỗ Tuấn Kiệt