1. Tổ trưởng: Nguyễn Văn Ây

2. Tổ phó: Nguyễn Hồng Thủy

3. Các thành viên:

- Huỳnh Ngọc Quang

- Nguyễn Thị Hà

- Sang Kim Phượng

- Chau Danh

- Vũ Thái Bình

- Phol Wuth Tha