1. Tổ trưởng: Nguyễn Thị Xuyên

2. Các thành viên:

- Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

- Nguyễn Thị Thu Sương

- Đặng Nguyễn Tiến Châu

- Neáng Sa Quên

- Thạch Măng Khích