1. Tổ trưởng: Chau Phi Rôm

2. Các thành viên:

- Neáng Vanh Kim Sai

- Neáng Sóc Khêl

- Oanh Na Rít

- Chau Reát Chanh Đa