1. Tổ trưởng: Thone Lin Đa 

2. Các thành viên:

- Đặng Thị Kim Nguyệt

- Sin Sóc Ra Vy

- Neáng Tho

- Neàng Chanh Ly