1. Tổ trưởng: Chau Pha Ri

2. Các thành viên:

- Neáng Chanh Tha

- Tếp Si Pháth

- Nguyễn Hữu Hạnh

- Chau Si Tha

- Chau Phi Na