1. Tổ trưởng: Nguyễn Thanh Tùng

2. Các thành viên:

- Neáng Phol Ly

- Neáng Chanh Thone

- Neáng Thơi

- Neáng Sóc Tha

- Châu Thị Thanh Ngộ

- Đặng Thị Cẩm Hường (CB Thiết bị)