1. Tổ trưởng: Huỳnh Thanh Vân

2. Tổ phó: Đỗ Thị Mỹ Kim

3. Các thành viên:

- Nguyễn Thị Cẩm Lìn (Văn thư)

- Lê Thị Bảo Ngân (Thủ quỹ)

- Trần Thị Phương (Kế toán)

- Neáng Kim Yến (Học vụ)

- Nguyễn Thị Thanh Thùy (CB Thư viện)

- Đỗ Minh Hiền (Y tế)

- Trần Diệu Thùy (Y tế)

- Neáng Kim Liên (Cấp dưỡng)

- Neáng Nho (Cấp dưỡng)

- Huỳnh Văn Nguyên (Bảo vệ)

- Chau Kim Suyên (Bảo vệ)