1. Bí thư: CHAU DƯƠNG

2. Phó bí thư: CAO THỊ PHƯƠNG TRANG

3. Chi ủy viên: NGUYỄN THỊ NGỌC SAN

4. Chi ủy viên: ĐẶNG THỊ KIM NGUYỆT

5. Chi ủy viên: NEÁNG CHANH THONE