1. Nguyên hiệu trưởng: CHAU MÔ NI SÓC KHA

Email: kha_c3dtntangiangtt@angiang.edu.vn

Tel: 0919 385 440

2. Từ ngày 01/01/2021 Hiệu trưởng: CHAU DƯƠNG

Email: duong_c2olamtt@angiang.edu.vn

Tel: 0986 998 750

3. Phó hiệu trưởng chuyên môn: NGUYỄN THỊ NGỌC SAN

Email: ngtngocsan@gmail.com

Tel: 0939 300 365

4. Phó hiệu trưởng ngoài giờ: CAO THỊ PHƯƠNG TRANG

Email: caotrang79@gmail.com

Tel: 0388 277 084