1. Chủ tịch: ĐẶNG THỊ KIM NGUYỆT

2. Phó chủ tịch: NGUYỄN VĂN ÂY

3. Ủy viên: ĐỖ THỊ MỸ KIM

4. Ủy viên: NEÁNG VANH KIM SAI

5. Ủy viên: NEÁNG CHANH THONE