Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú An Giang đặt tại Ấp An Lộc, xã Châu Lăng, Huyện tri Tôn, tỉnh An Giang. Năm học đầu tiên 1991 - 1993 huy động 9 lớp THCS, từ lớp 6 đến lớp 8 với 354 học sinh và 17 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

       Ngày 9 tháng 10 năm 2015, Ủy ban nhan dân tỉnh An Giang ban hành quyết định số 2180-QĐ/UBND về việc thành lập trưởng Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Tri Tôn trên cơ sở tách cấp trung học cơ sở từ trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú An Giang.

       Đầu năm học 2017 - 2018, số học sinh là 500 học sinh/15 lớp. Tổng số công chức, viên chức là 49 người.

        Từ năm 2016:

                   Hiệu trưởng:                Chau Mô Ni Sóc Kha

                   Phó hiệu trưởng:         Nguyễn Thị Ngọc San

                                                       Cao Thị Phương Trang

                   Chủ tịch công đoàn:    Đặng Thị Kim Nguyệt

         Từ ngày 01/01/2021:

                   Hiệu trưởng:                Chau Dương

        Năm học 2020 - 2021 số học sinh 518 học sinh/16 lớp. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 54 người.

Khẩu hiệu hành động:

ĐOÀN KẾT - TRÁCH NHIỆM - THÂN THIỆN - TRUNG THỰC.